Verdivurdering & taksering

Vi tilbyr uavhengig verdivurdering/taksering av blant annet næringseiendom, forsvarseiendom, utviklingstomter, festetomter og eiendomsporteføljer.

Vi har grundig og bred kjennskap til eiendomsmarkedet og benytter en rekke spesialverktøy og gjennomarbeidede modeller til støtte for våre verdiansettelser. Modellene er utviklet over mange år, er meget robuste, benytter flere ulike innfallsvinkler og muliggjør søk og analyse i vårt store referansearkiv.

Vi takserer ”as is”, ut fra gjeldende regulering og tilstand, men ved behov for å legge noen tenkte forutsetninger til grunn, kan vi utføre en såkalt forhåndstakst.

Når det gjelder verdivurdering av tomter, kan vi gjøre dette for blant annet utviklingstomter til bolig- og næringsformål, offentlige bygninger, sykehus m.m. Vi foretar også verdivurdering av festetomter, hvor vi ansetter en tomteverdi som grunnlag for innløsning eller markedsregulering av festeavgift, normalt som tenkt ubebygd “råtomt”.

Vi er godt kjent med både lovfestet og ulovsfestet rettspraksis i domsavgjørelser. Pål Agdestein sitter stadig som meddommer eller sakkyndig vitne i skjønn, rettstvister og liknende.