Takstnemnd

En takstnemnd kan oppnevnes for eksempelvis fastsettelse av leie eller eiendomsverdi. Normalt vil utfallet av en takstnemnd være bindende for partene, som ikke nødvendigvis er tilfellet ved en vanlig takst eller verdivurdering. Fordelen vil være at partene slipper eventuell ytterligere disputt om selve markedsverdien.

Vi har lang erfaring i deltakelse i takstnemnder. Pål Agdestein sitter som formann i Skifte Eiendoms og KS-advokatenes felles takstnemnd for fastsettelse av markedspris av Forsvarseiendom for evt bruk av offentlig forkjøpsrett før Forsvarseiendom legges ut for salg på det åpne marked. Dette har han gjort siden etableringen av nemnda i 2006.

I Husleieloven §12-2 er det beskrevet hvordan en takstnemnd kan oppnevnes for å løse en konkret tvist i et husleieforhold; Kommer ikke partene til enighet om hva som er markedsleie etter § 3-1 eller gjengs leie etter § 4-3, kan hver av partene kreve tvisten avgjort av en takstnemnd. Det samme gjelder dersom partene ikke kommer til enighet om vederlag for forbedringer etter § 10-5. Les mer om dette på lovdata.no.